by Eric Santillan

I have been looking for a Filipino version of the Divine Mercy Prayer for a time. e helped me find the Filipino version, and since I couldn’t find any Visayan version on the net, I made the Visayan version myself. We prayed the three versions religiously for around two weeks. I wish we could have prayed this more.

Here it is. Hope it helps you pray to the Divine Mercy more regularly.

Divine Mercy Prayer (Tagalog Version)

Pumanaw ka Hesus,
subalit ang Bukal ng Buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa
At ang Karagatan ng Awa ay bumugso para sa sanlibutan.

O Bukal ng Buhay,
Walang Hanggang Awa Ng Dyos,
Yakapin mo ang sangkatauhan
At ibuhos mo ng ganap ang Iyong sarili
Para sa aming lahat.

O Banal na Dugo at Tubig,
Na dumaloy mula sa puso ni Hesus
Bilang Bukal ng Awa para sa aming lahat,
Ako ay nananalig sa Iyo.

Banal na Diyos,
Banal na Puspos ng Kapangyarihan,
Banal na Walang Hanggan,
Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo (3x)

O Hesus, Hari ng Awa,
Kami ay nananalig sa Iyo.

Divine Mercy Prayer (Visayan/Cebuano Version)

Mipanaw ka Hesus,
Pero ang Tuburan sa Kinabuhi giagas para sa mga kalag
Ug ang Kalawuran sa Kaluoy miukab para sa tibuok kalibutan.

O Sagidlisan sa Kinabuhi,
Wala’y Kahumanang Kaluoy sa Ginoo,
Hakopa ang katawhan
Ug ihalad ang Imong kaugalingon
Para sa among tanan.

O Balaang Dugo ug Tubig,
Nga giagas gikan sa kasingkasing ni Hesus
Para mahimong Tuburan sa Kaluoy para sa among tanan,
Nagasalig kami Kanimo.

Balaan na Diyos,
Balaan na Hingpit sa Kagamhanan
Balaan na Wala’y Katapusan,
Maluoy ka sa amo ug sa tibuok kalibutan. (3x)

O Hesus, Hari sa Kaluoy,
Nagsalig kami Kanimo.

About Eric Santillan

AngPeregrino is Eric Santillan. He is a management consultant for two firms specializing in sustainable business, competitiveness and risk management, cost control and culture management. He is also a writer for The Mindanao Current. At one time or another, he has taught, moderated college organizations, done organizational development work for BPOs, been a Jesuit, mentored people and given retreats.

Would ❤️ to hear what you think. 🔆 Share your thoughts below. 👇 ⁠

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s