This is the Divine Mercy Prayer in English, Filipino and Visayan. The Filipino prayer I found on the internet, but couldn’t find the Visayan version, so I made one.

There’s also one version in song at the end of this.

English Version
You died Jesus,
but the Source of life poured out for souls,
and the Ocean of Mercy opened up for the whole world.

O Fountain of Life, immeasurable Divine Mercy,
envelop the whole world and empty Yourself out upon us.

“O Blood and Water,
which poured forth from the Heart of Jesus as a fountain of mercy for us,
I trust in You!”

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. (3 times)

Oh Jesus, King of Mercy,
I trust in You.

Filipino Version
Pumanaw ka Hesus,
subalit ang Bukal ng Buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa
At ang Karagatan ng Awa ay bumugso para sa sanlibutan.

O Bukal ng Buhay,
Walang Hanggang Awa Ng Dyos,
Yakapin mo ang sangkatauhan
At ibuhos mo ng ganap ang Iyong sarili
Para sa aming lahat.

O Banal na Dugo at Tubig,
Na dumaloy mula sa puso ni Hesus
Bilang Bukal ng Awa para sa aming lahat,
Ako ay nananalig sa Iyo.

Banal na Diyos,
Banal na Puspos ng Kapangyarihan,
Banal na Walang Hanggan,
Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo (3x)

O Hesus, Hari ng Awa,
Kami ay nananalig sa Iyo.

Cebuano/Visayan Version
Mipanaw ka Hesus,
Pero ang Tuburan sa Kinabuhi giagas para sa mga kalag
Ug ang Kalawuran sa Kaluoy miukab para sa tibuok kalibutan.

O Sagidlisan sa Kinabuhi,
Wala’y Kahumanang Kaluoy sa Ginoo,
Hakopa ang katawhan
Ug ihalad ang Imong kaugalingon
Para sa among tanan.

O Balaang Dugo ug Tubig,
Nga giagas gikan sa kasingkasing ni Hesus
Para mahimong Tuburan sa Kaluoy para sa among tanan,
Nagasalig kami Kanimo.

Balaan na Diyos,
Balaan na Hingpit sa Kagamhanan
Balaan na Wala’y Katapusan,
Maluoy ka sa amo ug sa tibuok kalibutan. (3x)

O Hesus, Hari sa Kaluoy,
Nagsalig kami Kanimo.

Would ❤️ to hear what you think. 🔆 Share your thoughts below. 👇 ⁠

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s